1. Trosolwg
 2. Cwestiynau Cyffredin

Cwestiynau Cyffredin a Chymorth

Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth neu adborth ar faterion technegol, neu os oes gennych chi ymholiadau am yr adnodd neu’r broses achredu, darllenwch y cwestiynau cyffredin yma.

Os nad yw’r Cwestiynau Cyffredin yn rhoi’r ateb sydd ei angen arnoch chi, gallwch ddefnyddio’r ffurflen “Cymorth Pellach” isod i gael rhagor o help.

Gallwch hefyd sôn wrthym ni am unrhyw enghreifftiau o arferion da, adnoddau e-Ddiogelwch neu hyfforddiant sydd ar gael yn lleol neu ar draws Cymru. Os ydyn nhw’n briodol, byddem yn falch o’u hychwanegu at yr adnodd.

  • Beth ydy'r teclyn 360 degree safe?

   Mae'r teclyn 360 degree safe yn caniatáu i ysgolion adolygu eu darpariaeth e-Ddiogelwch, ei maincfesur yn erbyn ymarfer da ac ysgolion eraill, cynhyrchu cynlluniau gweithredu a chael mynediad i adnoddau ymarfer da.

  • Pwy sydd yn gallu defnyddio'r teclyn?

   Bwriad 360 degree safe Cymru ydy teclyn at ddefnydd holl ysgolion yng Nghymru.

  • Ble ydw i'n gallu dod o hyd i wybodaeth ychwanegol am yr adnodd?

   Mae hyn ar gael o dan y tab Trosolwg ac mae’n cynnwys Canllaw Cychwyn, Map Strwythur, Astudiaethau Achos a fersiwn pdf o gynnwys yr adnodd.

  • Ydw i'n gallu defnyddio dim ond y fersiwn pdf ar gyfer fy adolygiad?

   Mae’r fersiwn pdf yn gymorth defnyddiol i ysgolion sy’n cynnal eu hadolygiad, ond nid yw’n darparu holl swyddogaethau rhyngweithiol yr adnodd ar-lein - yn cynnwys y camau gwella, adroddiadau a dolenni i ddogfennau arfer da. Rydym yn argymell yn gryf y dylech ddefnyddio’r adnodd ar-lein ond, os bydd angen, cadwch y fersiwn pdf wrth law i’ch helpu chi a’ch cydweithwyr i gynnal eich adolygiad.

  • Ydw i'n gallu defnyddio'r fersiynau Cymraeg a Saesneg o’r adnodd?

   Gallwch ddefnyddio’r naill iaith neu’r llall a dylech fod yn gallu gweld eich adolygiad yn y naill iaith neu'r llall hefyd. Bydd eich sylwadau yn y blychau testun gwag a’ch adroddiadau yn yr iaith rydych chi wedi’i defnyddio. 

  • Sawl cyfrif gall pob ysgol ei gael ar 360 degree safe Cymru?

   Mae'r adnodd yn gweithio ar sail un cyfrif ar gyfer pob ysgol. Mae hyn yn golygu y byddai’r person cyntaf o ysgol i fewngofnodi i'r adnodd drwy Hwb yn dod yn Weinyddwr y cyfrif hwnnw yn awtomatig. Bydd unrhyw ddefnyddwyr sy'n mewngofnodi i'r adnodd drwy Hwb wedyn yn dod yn ddefnyddwyr ychwanegol.

   Dim ond y Gweinyddwr sydd yn gallu gweld manylion pwy sydd wedi cofrestru i ddefnyddio’r adnodd o dan “fy nghyfrif”. Ni all y Gweinyddwr ychwanegu defnyddwyr at yr adnodd (gwneir hyn drwy “fewngofnodi sengl” o’r Hwb - fel uchod).

   Os yw’r Gweinyddwr yn gadael yr ysgol neu'n newid, mae’n bwysig bod yr ysgol yn rhoi gwybod i ni drwy anfon e-bost at 360safe@swgfl.org.uk er mwyn i ni allu dyrannu hawliau Gweinyddwr i’r aelod staff perthnasol newydd, neu unrhyw ddefnyddiwr arall y mae’r ysgol yn awyddus iddo gael hawliau gweinyddu.

  • Faint o aelodau staff ysgol sy'n gallu cofrestru ar gyfer 360 safe Cymru?

   Nid oes cyfyngiad ar y nifer o bobl sy'n gallu cael mynediad i'r teclyn, yn wir, rydym yn annog ymagwedd tîm i ddefnyddio'r teclyn ac adolygu pob agwedd. Dim ond un defnyddiwr Gweinyddwr sydd yna ond gall gael nifer anghyfyngedig o ddefnyddwyr ychwanegol.

  • Sut ydw i'n cofrestru fy ysgol i ddefnyddio 360 degree safe Cymru?

   Mewngofnodwch i'ch cyfrif Hwb a chlicio ar y cyswllt i 360 degree safe Cymru ar dudalen cartref Hwb.

  • Os yw fy ysgol/coleg mewn Ffederasiwn ag ysgolion/colegau eraill oes modd i ni gynnal adolygiad ar y cyd, yn hytrach nag adolygiadau gwahanol ar gyfer pob ysgol?

   Nod yr adnodd yw cael ei ddefnyddio gan ysgolion unigol. Fodd bynnag, os yw’r polisïau a’r arferion ar draws ysgolion yn y Ffederasiwn yn unfath, efallai y byddwch am gynnal un adolygiad ar ran Ffederasiwn.  I gael rhagor o wybodaeth ac i wneud cais i greu cyfrif Ffederasiwn anfonwch e-bost at: 360safe@swgfl.org.uk. Efallai y byddwch yn awyddus i drafod hyn gyda staff cymorth diogelwch ar-lein eich awdurdod lleol.

  • Sut ydw i'n cychwyn gyda'r adolygiad?

   Dylech glicio ar y tab "Adolygu" ac yna ar bob Elfen (ee Polisi ac Arweinyddiaeth), Llinyn (ee Cyfrifoldebau) ac Agwedd (ee Grŵp Diogelwch Ar-lein) yn ei thro i gyrraedd y dudalen adolygu agweddau. Mae yna 21 agwedd a gallwch adolygu'r rhain mewn unrhyw drefn. Ar y dudalen adolygu bydd y camau gwella yn newid yn dibynnu ar ba ddatganiad lefel rydych chi’n ei ddewis. Gallwch hefyd gael mynediad i bob agwedd yn yr adolygiad o’r graff ar yr hafan adolygu. I wneud hyn, cliciwch yr agwedd honno yn y graff lle mae’n croestorri llinell meincnod goch y Nod Diogelwch Ar-lein.

  • Beth ydy'r datganiadau lefel?

   Mae gan bob agwedd bum datganiad lefel (5 i 1). Dylech ddewis y datganiad sy’n disgrifio darpariaeth bresennol eich ysgol/coleg orau ar gyfer yr agwedd honno. Cliciwch eich lefel ddewisol ac yna cliciwch i gadw eich ateb. Bydd yr adnodd yn mynd ymlaen at yr agwedd nesaf.

  • Beth ydy pwrpas y blychau testun gwag?

   Gallwch ddefnyddio'r blychau testun gwag fel y mynnoch. Os ydych chi'n mynd i wneud cais am y Nod Diogelwch Ar-lein bydd gofyn i chi ddisgrifio eich darpariaeth ar gyfer pob agwedd yn y blwch testun gwag ar gyfer eich sefyllfa bresennol, gan ddangos sut mae’n cyrraedd y lefel meincnod. Gallech ddefnyddio'r blychau i gydweithio ag eraill yn yr ysgol. 

  • Pa adroddiadau sydd ar gael?

   Mae nifer o adroddiadau gwahanol ar gael i ysgolion o dan y tab Adolygu / Adrodd. Mae’r rhain yn darparu lefelau amrywiol o fanylion am eich adolygiad a hynt yr adolygiad.

  • Sut mae cadw adroddiadau?

   I gadw eich adroddiad mae’n rhaid i chi ei argraffu neu ei allforio fel pdf a’i gadw mewn lleoliad allanol.

   Ni chaiff adroddiadau eu cadw o fewn yr adnodd felly er mwyn cadw copi o adroddiad o adeg benodol, dylech ei gadw mewn lleoliad allanol.

   Gallwch ddefnyddio’r adroddiad hanesyddol hefyd i weld eich cynnydd a’ch sefyllfa dros amser.

  • Sut gallaf i lawrlwytho'r Tystysgrif Ymrwymiad a Thystysgrif Dilyniant?

   Mae logos y tystysgrifau i'w gweld ar y tudalennau adolygu - cliciwch y logo i lawrlwytho'r dystysgrif.

  • Beth ydy'r Marc Diogelwch?

   Mae'r Nod Diogelwch Ar-lein yn gymhwyster a gaiff ei adnabod yn genedlaethol sy’n cydnabod ac yn dathlu ansawdd darpariaeth diogelwch ar-lein yr ysgol. Mae rhagor o wybodaeth ar gael o dan y tab Achrediad.

  • Sut ydw i'n gwneud cais am y Marc Diogelwch?

   I wneud cais, bydd angen i'r ysgol gyrraedd y lefel meincnod ar gyfer pob agwedd gan roi disgrifiad o'u darpariaeth ar gyfer pob agwedd yn y blychau testun gwag ar gyfer Sefyllfa Bresennol, Tystiolaeth a Chamau Gwella ar y tudalennau adolygu. Mae ffurflen gais ar-lein ar gael o dan y tab Achrediad.

  • Sut gallaf i gael cefnogaeth bellach?

   Os nad yw'r Cwestiynau Cyffredin yn darparu'r ateb sydd ei angen arnoch gallwch  ddefnyddio'r ffurflen “Cymorth Pellach” isod i ofyn am ragor o help.